Visie en missie

Visie
Ieder mens heeft de wens om ergens zinvol en betekenisvol onderdeel van uit te maken. Ieder mens heeft periodes in zijn leven dat ze kwetsbaar is en heeft behoefte aan een plek waar ze gezien en gehoord wordt. Juist in een Vinex-wijk als in Nieuwland is het van groot belang dat er plaatsen zijn waar (kwetsbare) mensen ontvangen worden in een zo laagdrempelig mogelijke omgeving. Of dat mensen de mogelijkheid krijgen om hun talenten voor elkaar in te zetten. Om zo een plek in de wijk te zijn die omziet naar elkaar.

Missie
De mogelijkheid bieden om mensen zinvol hun talenten in te laten zetten ten diensten van anderen. Creëren van voorwaarden en mogelijkheden om (kwetsbare) mensen te ontvangen en in hun kracht te zetten.

Hoe werken we aan onze missie?
“Elk mens is waardevol”. Door middel van een netwerk wil Ontmoetingscentrum De Herberg een ontmoetingsplaats aanbieden waar mensen vrijblijvend kunnen binnenlopen. Waar men in contact kan komen met wijkbewoners om ervaringen te delen en herkenning te vinden en door een wijd scala aan activiteiten. Op deze manier wil Ontmoetingscentrum De Herberg een huiskamer voor de wijk zijn en zodoende bijdragen aan kwaliteit van leven in de wijk.
Het Ontmoetingscentrum De Herberg wil open staan voor alle inwoners van Nieuwland en maakt geen onderscheid naar ras, geslacht, geloof, herkomst of seksuele geaardheid van vrijwilligers en bezoekers van de inloophuizen.

Wat verstaan wij onder inloopwerk?
Ontmoetingscentrum De Herberg houdt zich bezig met het uitvoeren van activiteiten (of ondersteunen die) op de volgende gebieden:

 • sociaal-culturele, educatieve, vormende en/of recreatieve activiteiten, die algemeen toegankelijk zijn en die bevorderlijk kunnen zijn voor de maatschappelijke participatie en/of ontplooiing van individuen en/of groepen;
 • activerende en ondersteunende activiteiten die gericht zijn op bevordering van de leefbaarheid en het welzijn van (groepen van) burgers in hun woon- en leefomgeving en/of op de participatie aan en emancipatie in de samenleving van (groepen van) burgers;
 • het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk.

Onze doelstelling

Door de mensen met elkaar in contact te brengen ze een sociaal netwerk aan te bieden.
Een laagdrempelig, warm en gastvrij onthaal geven aan de mensen van Nieuwland die hier behoefte aan hebben.
Participeren in het eerstelijnsoverleg in de wijk Nieuwland

Wij stellen wij onszelf en onze activiteiten open voor iedereen uit onze wijk. Wij willen leren van en met de ander; wij willen de ander dienen en samen met hem dienen; en wij willen vieren: met de ander, om de ander.

Tijdens de inloopuren, welke op alle werkdagen plaats vinden in de Herberg, willen wij aanwezig, gastvrij, dienstbaar en aandachtig zijn voor met name de ouderen in de wijk. Traditioneel is dit een van de kernactiviteit van het ontmoetingscentrum. Een groep van enkele tientallen gastmensen verzorgt de gastvrijheid. De gastmensen worden voor hun werk toegerust.

De Herberg richt zich op mensen die thuisblijven:
– moeders van jonge kinderen (vaak ook eenouder gezinnen) en ook hun kinderen;
– mensen (tijdelijk) zonder werk ; – mensen zonder sociaal netwerk; – Senioren

De kracht van alle activiteiten in De Herberg is dat het begint bij “die ene”. “Die ene” die om welke reden dan ook wat extra aandacht nodig heeft om er na een poosje gesterkt uit te komen.

Activiteiten draaien om zingeving en ontmoeten, de activiteit is hierbij een hulpmiddel.

 • Het is een activiteit en geen cursus met een ambitie niveau.
  We zijn niet commercieel (maar belangeloos); de doelgroepen gaan niet naar commerciële cursus.
 • We zijn vrijwilligers en geen professionals.

Wij verlenen geen zorg, wij geven veel aandacht en proberen de mensen in hun kracht te zetten.

Naast “die ene “ die helpt met activiteiten hebben we ook vrijwilligers nodig met organisatie talent, die zich willen inzetten voor de wijk. In De Herberg ontmoeten deze twee doelgroepen elkaar:

 • De mensen die overdag thuis zijn en naar De Herberg komen en
  de mensen die zich (belangeloos en vrijwillig ) willen inzetten voor de wijk.

De Herberg VERBINDT de wijkbewoners door ONTMOETING te creëren.

Onze organisatie: De Herberg Organigram

Onze visie: Doe mee met De Herberg

Ons impactonderzoek: Samenvatting Impactonderzoek De Herberg

Actuele vrijwilligersvergoeding: Vrijwilligersvergoeding 2023

Bekijk de PDF-versie van ons jaarplan: De Herberg Jaarplan 2024

Bekijk de PDF-versie van ons jaarplan: De Herberg Jaarplan 2023

Bekijk de PDF-versie van ons jaarplan: De Herberg Jaarplan 2022

Bekijk de PDF-versie van ons jaarplan: Jaarplan 2021

Bekijk de PDF-versie van ons jaarverslag 2023: De Herberg Jaarverslag 2023

Bekijk de PDF-versie van ons jaarverslag 2022: De Herberg Jaarverslag 2022

Bekijk de PDF-versie van ons jaarverslag 2021: De Herberg Jaarverslag 2021

Bekijk de PDF-versie van ons jaarverslag 2020: De Herberg Jaarverslag 2020

Bekijk de PDF-versie van ons jaarverslag 2019: De Herberg Jaarverslag 2019

Bekijk de PDF-versie van ons jaarverslag 2018: De Herberg Jaarverslag 2018

Bekijk de PDF-versie van ons jaarverslag 2017: Herberg jaarverslag 2017 def

Bekijk de PDF-versie van ons jaarverslag 2016: Herberg jaarverslag 2016

Ontmoetingscentrum De Herberg is onderdeel van Stichting Inloophuizen Amersfoort.

De Stichting Inloophuizen Amersfoort heeft de ANBI status verkregen. Het RSIN nummer van de stichting is: 855302549.

Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL45 INGB 0009 0399 98

Wilt u schenken t.b.v. De Herberg dan graag bij uw schenking vermelden: inzake De Herberg

Voor nadere informatie over de stichting: zie hun website.

Vrijwilligersbeleid

Inleiding
Het Ontmoetingscentrum De Herberg is een vrijwilligersorganisatie: een gastvrije plek die door vrijwilligers gerund wordt, aangevuld – voor zover de financiën het toelaten – met beroepskrachten.
Vrijwilligers vervullen een kleinere of grotere taak, bouwen daarmee aan de gemeenschap van De Herberg en werken zo ook aan de doelen die zij voor hun eigen leven zien. Bij het Ontmoetingscentrum De Herberg zorgen we ervoor dat de vrijwilligers gezien worden in wat zij doen en daarvoor op de een of andere manier waardering ontvangen. Bij De Herberg worden de vrijwilligers ondersteund, begeleid en gecoached in hun taken, daardoor kunnen zij zich blijven ontwikkelen.
Mensen die in het Ontmoetingscentrum De Herberg werken hebben recht op deze aandacht. Het ondersteunt ook hun motivatie en voorkomt dat mensen uit onvrede afhaken. Actieve en echte aandacht voor de vrijwilligers heeft bovendien als effect dat we onszelf als een bloeiend Ontmoetingscentrum gaan ervaren. Dat gebeurt vanzelf als mensen elkaar echt zien in wie ze zijn en wat ze doen.
Het geven van deze aandacht gaat niet vanzelf. Regelmatig gebeurt het dat onopgemerkt blijft wat iemand doet, of dat niemand eens vraagt hoe het gaat, dat er spanning tussen mensen blijft zitten of dat mensen niet worden bedankt als hun taak ten einde is.

Vrijwilligersvergoeding 2024

Het vrijwilligersbeleid in drie kernpunten:

Vrijwilligers horen ergens bij.
Elke vrijwilliger, ook die met de kleinste taak, hoort ergens bij. Werkgroepen hebben een voorzitter, of coördinator, of contactpersoon, iemand die zorgt dat zijn of haar groep aandacht krijgt. Voor zover er geen van zelfsprekende relatie is met een werkgroep, vult de coördinator deze taak in. Zie het als een piramide, waarin alle lijnen bij de coördinator samenkomen.
Elke vrijwilliger heeft dus iemand binnen het Ontmoetingscentrum De Herberg die hem of haar individuele aandacht geeft. Aandacht voor de mens èn aandacht voor de taak.

Vrijwilligers worden begeleid.
In alle groepen wordt de begeleiding van mensen bij hun taak geregeld. Begeleiding tot en met het bedanken van mensen aan het eind van hun inzet.
Voor de groepen als geheel wordt door de coördinator ondersteuning gegeven of geregeld.

Vrijwilligers worden gezien in Ontmoetingscentrum De Herberg.
Vrijwilligers krijgen een kaart op hun verjaardag, en een bloemetje bij bijzondere gebeurtenissen in hun leven. Met Sinterklaas of Kerst ontvangen alle vrijwilligers een kleine attentie. Eenmaal per jaar organiseert De Herberg een uitje of etentje voor alle vrijwilligers en hun partners om hen te bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar en om het onderlinge contact te stimuleren.

Uitwerking:

Vrijwilligers horen ergens bij.
De coördinator stelt een lijst van werkgroepen samen, de werkgroepenlijst. Voor elke groep, klein of groot, staat daarop wat hun taak is, wie de contactpersoon is (met emailadres en telefoon) en waar de groep onder valt. De lijst staat op de website.
De contactpersonen houden een ledenlijst bij met de namen, verjaardagen en emailadressen en telefoonnummers van hun groep. Hiervoor krijgen zij per email een sjabloon. Zij onderhouden hun ledenlijst en sturen updates aan contactdeherberg@gmail.com. De coördinator beheert de werkgroepenlijst en de ledenlijsten.

Vrijwilligers worden begeleid.
De contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor de mensen in hun groep.
De werkgroepen en contactpersonen krijgen begeleiding bij hun taak, zoveel of zo weinig als nodig is. De coördinator bepaalt wie daarvoor verantwoordelijk is. Soms zal dat een DB-lid zijn, soms de coördinator zelf.
Van vrijwilligers wordt altijd afscheid genomen door hun contactpersoon; het liefst tijdens een bijeenkomst van de groep waar zij bij horen. Hier hoort een bloemetje bij.
Met vrijwilligers die stoppen met hun werkzaamheden voor Ontmoetingscentrum De Herberg wordt altijd een “exit” gesprek gehouden. Dit gesprek vindt plaats met de eigen contactpersoon en/of de coördinator.

Vrijwilligers worden gezien in Ontmoetingscentrum De Herberg.
De coördinator regelt (via een vrijwilliger) dat alle vrijwilligers een kaart op hun verjaardag krijgen, en een bloemetje bij bijzondere gebeurtenissen in hun leven. Deze vrijwilliger gebruikt hiervoor de ledenlijsten van de coördinator en attentiesignalen uit de gemeenschap.
Jaarlijks in december krijgen alle vrijwilligers een attentie en/of een kerstgroet van de coördinator op basis van de ledenlijsten.
Jaarlijks in het 2e kwartaal organiseert de coördinator een uitstapje of bedankavond voor alle vrijwilligers.

Werken met kinderen.
Vrijwilligers en beroepskrachten die met kinderen tot 16 jaar werken moeten in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Een VOG moet worden aangevraagd bij de gemeente waarin de vrijwilliger/beroepskracht staat ingeschreven.

Activiteiten in Ontmoetingscentrum De Herberg

Kader

Soorten activiteiten
We maken onderscheid in verschillende soorten activiteiten in De Herberg:

 • Ontmoetingsactiviteiten tijdens de inloopuren
 • Activiteiten buiten de inloopuren
 • Activiteiten van derden die De Herberg faciliteert (bijv. het zomerfestival)
 • Commerciële activiteiten waarvoor ruimte in De Herberg gehuurd wordt

Deze notitie gaat alleen over de eerste twee soorten activiteiten.

Aard en doelgroep van activiteiten

 • Ontmoeten is het centrale thema van De Herberg en daarmee ook van iedere activiteit die onder de vlag van De Herberg wordt gehouden.
 • De activiteit is laagdrempelig. Rendement, ambitieniveau en professionaliteit staan niet centraal.
 • De activiteit is ook toegankelijk voor (sociaal of financieel) kwetsbare mensen in de wijk. Iedereen mag meedoen, er worden geen mensen uitgesloten.
 • De activiteit is primair bestemd voor mensen uit de wijk Nieuwland. Mensen van buiten Nieuwland zijn welkom.
 • Iedereen is als vrijwilliger betrokken, er wordt geen vergoeding gegeven aan organisatoren, sprekers, docenten, ingehuurde professionals enz.
 • De activiteit wordt gedragen door de organisatoren en de deelnemers. De groep is zelf verantwoordelijk voor het welslagen van de activiteit en alle bijbehorende werkzaamheden (organisatie, zaal klaarmaken en opruimen, consumpties verzorgen, contacten binnen de groep onderhouden, goede sfeer )

Initiëren van activiteiten

 • Iemand in de wijk met een idee voor een activiteit komt met een initiatief.
 • De activiteit past in de visie en in het palet van activiteiten dat De Herberg op dat moment heeft. De coördinator beoordeelt dit. Activiteiten buiten de inloopuren worden ook met het DB afgestemd.
 • Voor het opzetten van de activiteit wordt gebruik gemaakt worden van de ondersteuning door de coördinator en de faciliteiten waarover De Herberg beschikt.
 • Er moeten minimaal twee organiserende vrijwilligers zijn. De coördinator heeft geen rol in de uitvoering van de activiteit. Zij kan dus een organisator niet vervangen.
 • Er zijn minimaal vijf deelnemers (de organisatoren kunnen deelnemer zijn).
 • Er is een begroting en een GO-KIT opgesteld en afgestemd met de coördinator.

Uitwerking

Taken organiserende vrijwilligers

Van de organisatoren wordt verwacht, dat zij

 • elkaar vervangen bij ziekte of uitval om een andere reden, zodat de activiteit doorgang kan vinden;
 • het groepsproces in de gaten houden. En iemand in de groep aanwijzen die aandacht heeft voor lief/leed van groepsgenoten;
 • gezamenlijk hun deskundigheid en die van de deelnemers bevorderen;
 • data van bijeenkomsten met de coördinator overleggen, zodat deze in de agenda komen;
 • kennismaken met de coördinator en de gastmensen;
 • de publiciteit (in de huisstijl van De Herberg) verzorgen en met de coördinator afstemmen. De coördinator kan ondersteuning geven. Er kan gebruik gemaakt worden van de Facebook pagina en de website van De Herberg. De coördinator zorgt voor publicatie van de activiteit op de website en de prikborden.
 • Iemand in de wijk met een idee voor een activiteit komt met een initiatief.

Onkosten van activiteiten

 • Uitgangspunt is dat wij verantwoordelijk en zuinig met gemeenschapsgeld omgaan. Bij uitgaven wordt afgewogen of materialen tweedehands ingekocht kunnen worden en of de kosten verlaagd kunnen worden door activiteiten bij vrijwilligers te beleggen.
 • Subsidies worden door de organisatoren namens De Herberg aangevraagd. Voor de aanvraag is toestemming van het DB nodig.
 • Het DB wordt over de toekenning ingelicht.
 • De coördinator ziet erop toe dat de uitgaven binnen de begroting en de subsidievoorwaarden blijven.
 • Uitgaven waar de coördinator niet schriftelijk (per mail) in toegestemd heeft, zijn voor rekening van de persoon die ze is aangegaan.

Kinderen

 • Als er kinderen bij een activiteit betrokken zijn, moeten de volwassenen een actuele VOG hebben. VOG’s kunnen via de coördinator aangevraagd worden.
 • Als het een activiteit is t.b.v. kinderen (< 18 jaar), mag er geen alcohol geschonken worden. Ook niet aan volwassenen.

Verzekeringen

 • De organisatoren zijn vrijwilliger van De Herberg. Zij zijn door De Herberg verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen.

Evaluatie

 • Het eerste jaar wordt de activiteit gecoacht door de coördinator. In navolgende jaren wordt de activiteit twee maal per jaar geëvalueerd op:
  • Past de activiteit nog binnen de doelstelling van De Herberg?
  • Zijn er voldoende deelnemers en organisatoren?
  • Kan de groep zichzelf redden? Is de sfeer in de groep goed?
  • Hoe is de financiële situatie?
  • Is er voldoende transparantie (geen eilandvorming binnen De Herberg)?
  • Frequentie van bijeenkomen.
 • De coördinator kan na evaluatie met de organisatoren besluiten de activiteit te beëindigen.